'

Czynnik trzeci i autentyczne przywództwo

Autentyczny lider wspiera rozwój czynnika trzeciego u siebie i innych

Jesteś managerem, coachem lub trenerem? Pewnie zastanawiasz się często nad tym, co mógłbyś zrobić, aby Twoi pracownicy / klienci / uczestnicy szkolenia chcieli się zaangażować? Chcesz stać się autentycznym liderem? Jeżeli tak, to konieczne jest to, abyś uruchomił / uruchomiła czynnik trzeci u siebie i u tych, których wspierasz. Spraw by osoby, z którymi pracujesz, pokazały swój pełen potencjał, zwiększyły motywację, poprawiły efektywność działań i skuteczność realizacji celów!

Kiedy obserwujemy osoby, które w szczególny sposób wyróżniają się w swojej dziedzinie zauważymy, że widoczny jest wpływ pewnego dodatkowego elementu, który odróżnia te osoby od innych. Pomaga im on w osiągnięciu ponadprzeciętnych wyników. Takie osoby spotykamy w biznesie, sporcie, wśród artystów, pisarzy a nawet wśród polityków, dziennikarzy i we wszystkich innych obszarach ludzkiej aktywności. Wspomniany element / czynnik, napędza tych ludzi do tego, aby przekraczali swoje uwarunkowania genetyczne, środowisko, w którym się wychowali, dorastali i zdobywali doświadczenie.

Czynnik trzeci kluczowym elementem motywacji

Zdarza się często, że w postępach na wybranej ścieżce dużą rolę odgrywają inni ludzie i zazwyczaj są to te osoby, które pozwalają nam odkryć, że tajemniczy czynnik nosimy sami w sobie. Możemy nazwać go czynnikiem trzecim. Jest to taki element motywacji, który jest niezależny od genów i środowiska. Jednocześnie ma istotne znaczenie wszędzie tam, gdzie działania przebiegają pod znaczną presją i wymagają precyzji, a oczekiwania odnośnie jakości, efektywności i skuteczności ustawione są bardzo wysoko.

Wyzwolony czynnik trzeci umożliwia konstruktywną pracę nad własną postawą i kompetencjami, co sprzyja szybkiemu rozwojowi, ułatwia samokontrolę i bardziej trafną ocenę środowiska, w którym dana osoba funkcjonuje. Sprzyja to podejmowaniu trafnych decyzji, wyborowi efektywnej ścieżki działania oraz większemu przekonaniu co do możliwości skutecznego zakończenia podjętego zadania.

Naukowcem, który wyodrębnił czynnik trzeci, jako ten, który ma istotny wpływ na tempo działania i rozwoju był Polak – dr Kazimierz Dąbrowski (twórca Teorii Dezintegracji Pozytywnej oraz inicjator ruchu Higieny Psychicznej). Jego teoria zaadoptowana została najpierw w psychoterapii, następnie w środowisku związanym z edukacją osób uzdolnionych (Gifted Education) i w środowiskach twórczych, a w zakresie motywacji również w sporcie oraz w biznesie. Wpływ pracy Dąbrowskiego najbardziej widoczny jest w Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie, gdzie spędził on sporą część swojej kariery naukowej i akademickiej. O przełomowym znaczeniu ustaleń poczynionych przez Kazimierza Dąbrowskiego świadczyć może również fakt zaproszenia go do współpracy przez Abrahama Maslowa, z której jednak zrezygnował, uznając koncepcję hierarchii potrzeb Maslowa za nazbyt uproszczoną. Dowodził na wielu przykładach, że uruchomienie potrzeb wyższego rzędu, nie jest zależne od zaspokojenia potrzeb niższego rzędu. Wieloma przykładami dowodził, że często jest wręcz odwrotnie i brak zaspokojenia potrzeb niższego rzędu, dyskomfort, a nawet różnego typu przeżycia graniczne, traumatyczne aktywizują postawy i działania kojarzone z potrzebami wyższego rzędu i prowadzące do znacznego przyspieszenia rozwoju.

Czynnik trzeci w praktyce biznesowej

Trzeci czynnik jako skuteczny element wewnętrznej motywacji, pobudzający stopniowe ujawnianie się potencjału zauważył także dr Peter Jensen, który od wielu lat wraz ze swoim zespołem skutecznie wykorzystuje wiedzę na temat czynnika trzeciego w środowisku biznesowym. Uczył managerów globalnych korporacji i trenerów wybitnych sportowców, w jaki sposób obudzić ich naturalny potencjał i odblokować czynnik trzeci. W ciągu wielu lat praktyki dr Jensen dopracował schemat efektywnych działań, jakie może podjąć manager lub trener, chcący podnieść potencjał, motywację i zaangażowanie w zespole lub u osób, za które odpowiada.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie szablonu dr Petera Jensena.

Głównym elementem w strukturze działań managera lub trenera, chcącego obudzić rzeczywisty potencjał w ludziach są oczywiście umiejętności komunikacyjne. Narzędzie to, użyte we właściwy sposób, pomaga nacisnąć klawisze, które wyzwolą autentyczną, choć często uśpioną energię.

Sprawna komunikacja jest środkiem wyrazu dla pięciu kluczowych cech autentycznego lidera.

Kluczowe wymiary czynnika trzeciego

Pierwszym z nich jest samoświadomość, która pozwala zauważyć potencjał u podopiecznych i asystować w wyciąganiu go na powierzchnię. Ludzie nie osiągną wysokich rezultatów, jeśli nieustannie będą musieli dostosowywać się do lidera. Manager lub trener powinien nieustanie doskonalić swoje umiejętności, poszerzać wiedzę i wciąż konfrontować się z zastaną rzeczywistością.

Kolejną cechą jest zdolność do budowania zaufania, co gwarantuje względne bezpieczeństwo podopiecznych podczas stawiania ich pierwszych kroków na własnej autentycznej ścieżce.  Wiara lidera w możliwości swoich podopiecznych może początkowo przekraczać wiarę tych, których on stara się poprowadzić. Początkowo więc osoby te idą za liderem dzięki zaufaniu, jaki jest on w stanie zbudować. To z czasem przekształca się w autentyczną wiarę w swoje własne możliwości, co szybko znajduje swoje odzwierciedlenie w efektach.

Trzecim elementem jest umiejętność posługiwania się wyobraźnią, co pozwala ukazać podopiecznemu to, co jest możliwe do osiągnięcia, a to wzmacnia proces budowania wiary w siebie. Ludzie potrafią w pełni wykorzystywać swój potencjał, jeżeli są w stanie zobaczyć wcześniej obraz tego, do czego mają dążyć.

Czwartą cechą skutecznego managera i trenera jest umiejętność identyfikowania blokad u osób, z którymi pracuje i pomoc w braniu odpowiedzialności za pokonywanie pojawiających się przeszkód. Każdy nowy dzień, każdy projekt i zadanie są niewiadomą. Przekraczanie granic tego, co znane wywołuje opór wewnętrzny, który może mniej lub bardziej skutecznie komplikować efektywne działania, zakończone sukcesem.

Piątą oczekiwaną cechą jest świadomość znaczenia pojawiających się przeciwności. Może okazać się to kluczowe w budowaniu siły zaangażowania swoich podwładnych lub podopiecznych we wzmacnianie samych siebie i podnoszeniu swoich osiągnięć. Nauczenie się, w jaki sposób zarządzić przeciwnościami i skupić się na tym, co można kontrolować, jest kluczowe w uwalnianiu wpływu czynnika trzeciego na efektywność i skuteczność podejmowanych działań oraz wkroczenie na szersze pola aktywności.

Nastawienie na rozwój osób, które manager / coach / trener wspiera, przy jednoczesnym praktycznym podejściu do tego zadania przynosi najlepsze rezultaty – tak działa autentyczny lider.

_____

Autor: Jacek Romański

_____

Jacek Romański

Trener i coach z kilkunastoletnim doświadczeniem w biznesie. Doświadczenie biznesowe zdobywał jako manager i koordynator projektów marketingowych, strategicznych i IT w branży przemysłowej i handlowej. Specjalizuje się w działaniach związanych ze wzrostem efektywności indywidualnej i zespołowej, rozwojem osobistym, samoregulacją i samokontrolą. Prowadzi blog poświęcony efektywności osobistej i zespołowej www.memoideo.com oraz stronę poświęconą teorii Dezintegracji Pozytywnej www.dezintegracja.pl. We współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym przełożył na język polski książkę Gabrielle Oettingen pt. „WOOP Skuteczna metoda osiągania celów”.