'

Regulamin serwisu System Ostendi

Informacje dotyczące zasad korzystania z serwisu systemu Ostendi

Regulamin serwisu System Ostendi

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z „Systemu Ostendi” w tym rodzaj i zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.ostendi.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

Definicje

 „Usługodawca” to „Ostendi Global Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 44, wpisaną do ewidencji Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000806907, właściciel „Systemu Ostendi”, publikowany za pomocą witryny: www.ostendi.pl oraz ostendi.app; adres poczty elektronicznej: contact@ostendihr.com

„Użytkownik” to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ogląda, pobiera treści lub korzysta z usług reklamowych, promocyjnych, informacyjnych za pośrednictwem serwisu System Ostendi. Dane osobowe użytkowników są przechowywane na indywidualnych kontach online w Systemie Ostendi, chronionych hasłem. W momencie założenia konta online, użytkownik Systemu otrzymuje login oraz hasło dostępowe. Login stanowi identyfikację osoby która otrzyma dostęp do danych przechowywanych na koncie. System Ostendi dokłada wszelkich starań, aby dane przechowywane na kontach online były należycie chronione. System Ostendi nie udostępnia danych osobowych przechowywanych na kontach online osobom trzecim (chyba, że tak stanowi prawo).

„Odwiedzający” – osoby odwiedzające witrynę mają możliwość skontaktowania się z Systemem Ostendi przez email, telefon oraz formularz kontaktowy. Jeśli taki kontakt nastąpi, dane które zostaną przekazane tą drogą zostaną zachowane w celu umożliwienia nawiązania kontaktu zwrotnego i udzielenia informacji dotyczących oferowanych przez System Ostendi rozwiązań i usług. Dane osobowe zostaną przekazane lokalnemu konsultantowi Systemu Ostendi.

„Kandydat” Osoby biorące udział w procesach rekrutacyjnych udostępniają dane do celów realizacji tych procesów. Osoba może otrzymać od firmy prowadzącej rekrutację zaproszenie do wykonania testów psychometrycznych w rekrutacji z zewnątrz firmy lub jako element wewnętrznego procesu oceny. Udostępniane przez kandydatów informacje są przetwarzane przez firmę prowadzącą rekrutację (oraz System Ostendi na jej zlecenie), w celu analizy aplikacji – jeśli osoba jest kandydatem zewnętrznym, lub dokonania oceny – jeśli osoba aplikuje w rekrutacji wewnętrznej.  Po zakończeniu wypełniania analizy dane są przetwarzane i przechowywane przez podmiot rekrutujący – administratora analizy.

Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez podmiot rekrutujący, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją po poprzez zaznaczenie odpowiednich pół i klikając odpowiedni klawisz. W każdej chwili można zrezygnować ze składania aplikacji.

Jeżeli analiza dotyczy pracownika już zatrudnionego w firmie przeprowadzającej analizę, jej wyniki mogą być wykorzystywane przez pracodawcę do celów rozwojowych lub/i transferów na inne stanowiska, a także mogą być udostępniane menadżerom i liderom zespołów, jeżeli tak stanowią wewnętrzne regulacje firmy przeprowadzającej analizę.

 „Treści” to wszelkie materiały umieszczane w formie pliku cyfrowego udostępnione odpłatnie lub nieodpłatnie w serwisie www.ostendi.pl oraz www.panel.ostendi.pl, do korzystania zgodnie z warunkami Regulaminu, zawierającym lub niezawierające treści cyfrowe objęte ochroną własności intelektualnej.

 „Login” to ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika.

 „Hasło” to ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej Usługi.

 „Rejestracja” to wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych niezbędnych do realizacji Usługi.

 „Usługa/i” – usługi dostępne dla Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, takie jak: przeglądanie stron Serwisu w tym artykułów oraz materiałów audio/video zamieszczonych w Serwisie, korzystanie z płatnych lub bezpłatnych kwestionariuszy udostępnianych przez Serwis, rejestracja konta, logowanie się do Serwisu w ramach zarejestrowanego konta, korzystanie z innych funkcji dostępnych w danym czasie w Serwisie. Usługa na zamówienie obejmuje udostępnienie kwestionariuszy, przeliczanie wyników testów oraz raportowane wyniki testów wraz z wizualizacją, a także inne usługi, które pojawią się wraz z rozwojem Serwisu.

 „Konto” – oznacza obszar w Serwisie dostępny dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i Hasła), za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, a także może on dokonywać oraz podejmować działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych usług itp.). Posiadanie Konta jest niezbędne dla korzystania z możliwości zakupu płatnych Treści oraz przechowywania Treści Użytkownika.

 „Kwestionariusze” to narzędzia udostępniane w ramach Serwisu, których celem jest pomiar cech Użytkownika zgodnie z przeznaczeniem i opisem danego kwestionariusza.

 „Raport” to wynik testu generowany na podstawie odpowiedzi Użytkownika, podawany w postaci graficznej wraz z opisem.

 „Pakiet” – oznacza produkt pozwalający, przez okres wskazany w ofercie, na korzystanie przez Użytkownika z zestawu wybranych przez Usługodawcę Treści odpłatnych.

„Serwis” to System Ostendi – serwis, z którego mogą korzystać Użytkownicy w zakresie wykorzystywania gotowych oraz tworzonych na bieżąco kwestionariuszy o zróżnicowanej tematyce oraz technice pomiaru. W ramach Serwisu są przechowywane wszystkie kwestionariusze (odpłatne i nieodpłatne) oraz ankiety, udostępniane testy klientom indywidualnym oraz biznesowym (online poprzez przeglądarkę internetową stacjonarnie oraz poprzez urządzenia mobilne). Za pośrednictwem Serwisu rozpowszechnia się artykuły związane z tematyką Human Resources, materiały audio i audio-video oraz wszelkie inne treści cyfrowe, takie jak e-booki, audiobooki, etc.

 „Kwestionariusze odpłatne” – narzędzia udostępniane w ramach Serwisu, których celem jest pomiar cech Użytkownika zgodnie z przeznaczeniem i opisem danego kwestionariusza udostępniane na zamówienie po uiszczeniu opłaty zgodnie z zasadami płatności oraz promocji w Serwisie.

 „Kwestionariusze nieodpłatne” – narzędzia udostępniane w ramach Serwisu, których celem jest pomiar cech Użytkownika zgodnie z przeznaczeniem i opisem danego kwestionariusza.

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z zasobów Systemu Ostendi jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu przez Użytkownika.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) oraz ustawy z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 3. Zasady nieobjęte Regulaminem a dotyczące polityki prywatności podlegają zasadom Polityki Prywatności oraz Cookies zamieszczonym na stronie Serwisu.

Opis usługi

 1. Za pośrednictwem Systemu Ostendi Użytkownik może oglądać Treści, pobierać raporty lub korzystać z usług reklamowych, promocyjnych, informacyjnych w formie plików, także do pobrania na elektroniczny nośnik i korzystać z nich zgodnie z Regulaminem Systemu Ostendi.
 2. Podstawową ofertę Serwisu stanowią kwestionariusze mające na celu pomiar szeroko rozumianych cech oraz zachowań Użytkownika. Kwestionariusze mogą przybierać formy testów, takie jak: kwestionariuszy, ankiet lub testów poznawczych.
 3. Usługi są dostępne dla Użytkowników posiadających konto użytkownika w Systemie Ostendi, dodatkowo pobieranie raportów do kwestionariuszy wymaga dokonania opłaty. Usługi odpłatne nie są świadczone Użytkownikom, którzy nie wnieśli odpowiedniej opłaty, z wyłączeniem specjalnych promocji.
 4. Serwis może umożliwiać bezpłatny dostęp do wybranego zakresu Usług odpłatnych w ramach promocji przez ściśle określony czas. O takiej możliwości Użytkownik będzie każdorazowo informowany na stronie Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres, o ile wyrazi on na to zgodę. Dostęp do promocji posiadają jedynie Użytkownicy, którzy posiadają konto użytkownika w Serwisie.

Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy na świadczenie Usług Odpłatnych oferowanych przez Usługodawcę następuje poprzez podpisanie umowy o współpracy między właścicielem Sutemu Ostendi – firmą Ostendi Global Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-672), przy ulicy Pięknej 44, a Użytkownikiem serwisu.
 2. Szczegóły dotyczące umowy o współpracy znajdują się w dokumencie Umowa o współpracy.
 3. Podpisując Umowę o współpracy Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe oraz, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w Umowie o współpracy oraz udostępnionych w Systemie Ostendi danych przez Usługodawcę w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W przypadku podania danych osobowych Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu realizacji umowy oraz reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. W przypadku kolizji postanowień Umowy oraz Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Umowy.

Własność intelektualna serwisu

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis jako całość oraz jego części, poszczególne Treści, wszelkie grafiki, znaki towarowe, interfejsy, klipy dźwiękowe, treści redakcyjne, skrypty i oprogramowanie wykorzystywane do realizacji Usług, etc. zawierają informacje i materiały zastrzeżone stanowiące własność Usługodawcy oraz są chronione na podstawie przepisów ochrony własności intelektualnej oraz innych przepisów prawa. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać takich przedmiotów ochrony w jakikolwiek inny sposób niż w ramach korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszymi warunkami. W żadnym przypadku nie jest dopuszczalne powielanie stron Serwisu (jego części) oraz jego zawartości, ich modyfikacja, najem, dzierżawa, użyczenie, obrót, jakiekolwiek rozpowszechnianie, tworzenie dzieł zależnych na ich podstawie. Użytkownik nie będzie używał Serwisu ani jego części i zawartości w jakikolwiek sposób niedozwolony, zwłaszcza poprzez naruszenie własności lub obciążanie przepustowości sieci. Nie jest dopuszczalna kompilacja Treści, ogłoszeń, linków do innych stron oraz opisów stron Serwisu. Nie jest dopuszczalne nieuprawnione posługiwanie się znakami towarowymi, grafikami, logo Usługodawcy.
 2. Naruszenie praw ochrony własności intelektualnej oraz innych praw, o których mowa powyżej powoduje pociągniecie Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej – włącznie z zapłatą odszkodowań pieniężnych
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, likwidacji lub uniemożliwienia dostępu do jakichkolwiek Treści, lub jakiejkolwiek części Serwisu w każdym czasie i bez powiadomienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie tych zmian lub wyłączeń.

Prawa własności intelektualnej

 1. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranych z Systemu Ostendi Treści z wyjątkiem Raportów, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści zawarte w Serwisie posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne chroniące informacje cyfrowe oraz, że niezależnie od tego czy treści Serwisu podlegają ograniczeniom wynikającym z zabezpieczeń technicznych – Użytkownik powinien korzystać z nich zgodnie z zasadami korzystania określonymi przez Usługodawcę oraz, że korzystanie w inny sposób z Treści może stanowić naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian zasad korzystania z Treści za pośrednictwem Serwisu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Treści już pozyskanych przez Użytkownika. Użytkownik będzie zawiadamiany o wszelkich zmianach zasad korzystania.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać, nie obchodzić, nie modyfikować, nie stosować technik inżynierii wstecznej (reverse engineering) nie dekompilować, nie dezasemblować ani w inny sposób nie ingerować w jakąkolwiek część Treści i systemu bezpieczeństwa, jak również nie usiłować tego dokonać lub nie pomagać w tym innej osobie, z wyłączeniem treści Serwisu udostępnionych na licencji Creative Commons umożliwiającej dany rodzaj wykorzystania treści. Usługodawca może kontrolować i monitorować przestrzeganie zasad korzystania i zastrzega sobie prawo egzekwowania przestrzegania zasad korzystania nie zawiadamiając o tym Użytkownika.
 4. Wszystkie dostępne w Serwisie Treści, które podlegające ochronie własności intelektualnej są zabezpieczone przed nielegalnym korzystaniem.

Eksport danych

 1. Jeśli podmiot korzystający z System Ostendi (firma zlecająca analizę) znajduje się poza granicami UE możliwe jest przesyłanie danych osobowych przechowywanych na stronie do krajów, gdzie prawo związane z ich ochroną nie ma tak szerokiego zakresu jak w krajach z obszaru Unii Europejskiej, jednakże Usługodawca dokłada wszelkich starań, podejmując wszystkie możliwe kroki w celu zapewnienia takiego samego poziomu zabezpieczeń danych, jaki obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej.

Polityka prywatności

 1. Gwarantujemy zachowanie prywatności przechowywanych w systemie danych. Do podawanych przez użytkownika informacji mogą mieć dostęp jedynie trzy potencjalne grupy osób:
  • Użytkownik konta, wybrany w celu zarządzania nim. O ile nazwa użytkownika i hasło są przechowywane w sposób bezpieczny, żadna inna osoba, spoza listy poniżej, nie posiada dostępu do podawanych informacji.
  • Inne osoby, którym informacje są przesyłane na polecenie Użytkownika z ramienia firmy. Ryzyko tego procesu ponosi użytkownik, a związane ono jest z poprawnym wpisaniem odpowiedniego adresu email.
  • Podmiot rekrutujący jeśli dane są udostępniane w toku procesu rekrutacyjnego.
  • Usługodawca może, raz na pewien czas, przeprowadzać anonimowe badania przy pomocy wprowadzonych przez użytkowników danych. Oznacza to, że możliwe jest analizowanie wyników kandydatów w powiązaniu z analizą statystyczną dużych grup osób znajdujących się w bazie. W związku z tymi badaniami Usługodawca nie kontaktuje się z osobami, których dotyczą dane, nie robią tego również osoby przeprowadzające badania.  W procesie tym niemożliwa jest identyfikacja użytkownika (anonimizacja danych).
  • Usługodawca nie przekazuje podawanych przez użytkowników informacji do żadnej innej organizacji.

Minimalne wymagania sprzętowe konieczne do korzystania z Serwisu

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał w całości prawidłowo nie gwarantuje jednak, że będą usługi Serwisu będą działać bezbłędnie na każdym komputerze.
 2. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu: dostęp do sieci Internet, komputer bądź urządzenie mobilne z zainstalowaną przeglądarką internetową, rozdzielczość ekranu minimum 800×600, posiadanie konta e-mail, komputer Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. W celu korzystania z Serwisu wymagany jest kompatybilny sprzęt, dostęp do Internetu (lub innej platformy dystrybucji) oraz określone rodzaje oprogramowania; wymagane może być uzyskanie aktualizacji; czynniki te mogą mieć wpływ na możliwość korzystania z Serwisu. Szczególnie zalecany jest dostęp do szybkiego łącza internetowego. Użytkownik akceptuje te wymagania bez zastrzeżeń i jest odpowiedzialny za spełnienie tych wymogów, które mogą ulegać zmianie.
 4. Naruszenie systemu bezpieczeństwa lub sieci podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej.

Reklamacje dotyczące świadczenia usług Usługodawcy

 1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego przebiegu odtworzenia Treści, uszkodzeń w pobranych plikach oraz nieprawidłowości w wyświetlanych odpłatnych Kwestionariuszach należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych Serwisu.
 2. Reklamacje z tytułu nieudostępnienia Treści odpłatnych mimo dokonania płatności, należy zgłaszać bezpośrednio do Usługodawcy na adres email: pomoc@ostendi.pl
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. adres e-mail,
  2. opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, tytuł materiału, którego dotyczy problem,
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w pobranych plikach będą uwzględniane wyłącznie w odniesieniu do Użytkowników, którzy do odtworzenia Treści użyli oryginalnego Hasła.
 5. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 20 dni roboczych.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do udostępniania Treści bez wad.
 7. Usługodawca nie udziela gwarancji jakości udostępnianych plików cyfrowych.

Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkowników.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z w/w przerwami lub zakłóceniami w świadczeniu usług.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) Identyfikatora Użytkownika lub Hasła umożliwiającego Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób lub skutki korzystania przez Użytkownika z Treści uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
 7. Usługodawca dołoży starań, aby chronić informacje o Użytkownikach przekazywane w związku korzystaniem z Serwisu, w tym przed nielegalnym wykorzystaniem.
 8. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta po wprowadzeniu w formularzu poprawnego Loginu oraz Hasła, które Użytkownik ustala we własnym zakresie podczas rejestracji w Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się utrzymywać Hasło w tajemnicy. Użytkownik powinien chronić swoje Hasło przed udostępnieniem go osobom trzecim. Zabronione jest użyczanie, sprzedawanie oraz upublicznienie Hasła przez Użytkowników. Po zakończeniu sesji /Praca użytkownik zalogowany zobowiązany jest do wylogowania się z Serwisu poprzez wybranie opcji „Wyloguj”. Użytkownik zwalnia Usługodawcę od wszelkiej odpowiedzialności za utratę Hasła.

Zasady komunikacji

 1. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą poczty e-mail na adres pomoc@ostendi.pl
 2. Usługodawca odbiera uwagi oraz zgłoszenia Użytkowników w godz. 9:00-17:00, wyłącznie w dni robocze.
 3. Oferta Usługodawcy będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności.

Newsletter

 1. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Serwisu i innej działalności Usługodawcy.
 2. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie głównej Serwisu oraz akceptację niniejszego Regulaminu i postanowień Polityki Prywatności oraz Cookies.
 3. Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez Usługodawcę informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie Polityka prywatności oraz Cookies, dostępnym na stronach Serwisu.
 5. Rezygnacja z usługi newslettera wymaga połączenia się ze stroną Usługodawcy przy pomocy adresu internetowego znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania Usługi.

Zmiana Regulaminu

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej.

Postanowienia dodatkowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia natychmiastowych kroków w celu wyegzekwowania lub sprawdzenia prawidłowego korzystania z Serwisu lub jego części bądź prawidłowej realizacji niniejszych postanowień. W tym celu Usługodawcy przysługuje prawo ujawnienia danych osobowych przedstawicielom prawa, organom administracji publicznej, lub osobom trzecim jeśli takie ujawnienie jest niezbędne w dla właściwej egzekucji.