'

Regulamin serwisu System Ostendi

Informacje dotyczące zasad korzystania z serwisu systemu Ostendi

Regulamin serwisu System Ostendi

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z „Systemu OstendiHR” w tym rodzaj i zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.ostendihr.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

§ 1. Definicje

Użyte określenia mają następujące znaczenie:

 1. Abonament – opłata za korzystanie z określonych w Zamówieniu funkcjonalności Systemu („Platformy”) za pośrednictwem Indywidualnej Subdomeny, w wysokości wynikającej z Umowy, rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych;
 2. Administrator Systemu – wyznaczona przez Usługobiorcę osoba lub osoby uprawnione do korzystania z Systemu, na podstawie loginu i określonego samodzielnie hasła, o maksymalnym poziomie uprawnień dostępu do Usług;
 3. Adres e-mail Usługobiorcy – adres poczty elektronicznej, na który Usługodawca będzie przekazywał wszystkie informacje, powiadomienia dotyczące świadczenia Usługi;
 4. Adres e-mail Usługodawcy – adres: pomoc@ostendi.pl, na który Usługobiorca może kierować pytania dotyczące Usługi oraz zawiadomienia;
 5. Aktywacja – udzielenie Usługobiorcy dostępu do Systemu poprzez nadanie i przekazanie mu indywidualnego loginu dostępu do Platformy;
 6. Asysta Wdrożeniowa – instrukcja korzystania z Systemu udzielana przez konsultanta Usługodawcy w formie telefonicznej lub on linowej, w miejscu wskazanym przez Usługodawcę lub w siedzibie Usługobiorcy dla wskazanych przez Usługobiorcę Osób;
 7. Cennik – cennik za świadczenie Usługi, zawarty w Zamówieniu;
 8. Dzień Roboczy – oznacza dzień pracy Usługodawcy, tj. dzień od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Indywidualna Subdomena – utworzony przez Usługodawcę adres internetowy w ramach domeny ostendi.app składający się z indywidualnej nazwy wybranej przez Usługobiorcę, która pojawi się po lewej stronie nazwy domeny;
 10. Informacje Poufne – wszystkie informacje związane ze świadczeniem usług uzyskane przez Strony, w tym dotyczące warunków finansowych;
 11. Konto – kanał dostępu do Systemu za pomocą indywidualnego loginu i hasła dla osoby fizycznej wskazanej przez Usługobiorcę na określonym przez Usługobiorcę poziomie uprawnień;
 12. Opłata Aktywacyjna – jednorazowa oplata za aktywację Systemu, warunkująca rozpoczęcie współpracy, w wysokości wynikającej z Zamówienia,
 13. Opłata za Asystę Wdrożeniową – oplata za udzielenie Asysty Wdrożeniowej w wysokości wynikającej z Zamówienia, zależna od potrzeb Usługobiorcy i poziomu zaangażowania Usługodawcy;
 14. Osoba Oceniana – osoba fizyczna objęta procesem oceny pracowniczej przy wykorzystaniu Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych lub objęta procesem diagnozy kompetencji przy wykorzystaniu Ostendi Competencies Feedback, o uprawnieniach mniejszych niż uprawnienia Administratora Systemu;
 15. Osoba Oceniająca – osoba fizyczna wyznaczająca Osobie Ocenianej cele oraz udzielająca jej informacji na temat poziomu realizacji tych celów, o uprawnieniach mniejszych niż uprawnienia Administratora Systemu;
 16. Osoba Udzielająca Feedbacku – osoba fizyczna udzielająca informacji na temat kompetencji przejawianej przez Osobę Ocenianą;
 17. Ostendi Competencies Feedback – narzędzie umożliwiające przeprowadzenie zebranie informacji na temat przejawianych kompetencji przez Osobę Ocenianą i oraz wygenerowanie Raportu;
 18. Panel Respondenta – kanał dostępu do Systemu za pomocą indywidualnego loginu i określonego samodzielnie hasła dla Respondentów wskazanych przez Usługobiorcę, od wskazanej przez Usługobiorcę liczby osób mających dostęp do Panelu Respondenta uzależniona jest wysokość Abonamentu;
 19. Prace dodatkowe – dodatkowe usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, wykraczające poza zakres prac zleconych Usługodawcy opisany w Zamówieniu, które ma Usługobiorca ma prawo zlecić Usługodawcy na podstawie odrębnego Zamówienia.
 20. Raport – wygenerowane automatycznie zestawienie prezentujące w formie graficznej, liczbowej i słownej wyniki diagnozy kompetencji przeprowadzonej przy wykorzystaniu Ostendi Competencies Feedback;
 21. Respondent – Osoba Oceniana, Osoba Oceniająca lub Osoba Udzielająca Feedbacku;
 22. System Okresowych Ocen Pracowniczych lub System – oprogramowanie należące do Usługodawcy, na które składają się m.in. kody źródłowe, grafiki, pliki HTML, bazy danych i inne umożliwiające Usługobiorcy samodzielne prowadzenie okresowej oceny pracowników;
 23. SaaS (ang. Software as a Service) – model dostępu użytkownika do oprogramowania uruchomionego przez dostawcę poprzez Internet, który nie jest związany z ze zwielokrotnieniem kodu źródłowego i korzystaniem z autorskich praw majątkowych do programu;
 24. Usługa Dostępu do Systemu – usługa świadczona w modelu SaaS przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegająca na udzieleniu Usługobiorcy dostępu do Systemu za pośrednictwem Indywidualnej Subdomeny;
 25. Usługa Ostendi Competencies Feedback – usługa świadczona w modelu SaaS przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegająca na umożliwieniu przeprowadzenia diagnozy przejawianych kompetencji za pośrednictwem łączy Internetowych, świadczona łącznie z Usługą Dostępu do Systemu;
 26. Usługa Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych– usługa świadczona w modelu SaaS przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegająca na udzieleniu Usługobiorcy dostępu do Systemu za pośrednictwem Indywidualnej Subdomeny oraz umożliwieniu Usługobiorcy: (i) odwzorowanie obowiązującej struktury organizacyjnej, (ii) tworzenie reguł ocen dla wybranych działów lub grup stanowisk, (iii) definiowanie celów biznesowych, kompetencyjnych oraz indywidualnych, (iv) nadawanie celom określonych wag, (v) definiowanie skali oceny, (vi) określenie okresu realizacji celów, (vii) monitorowanie dokonanie oceny przez Osoby Oceniane i Osoby Oceniające, (viii) tworzenie i modyfikowanie modeli kompetencyjnych, (ix) zbieranie potrzeb rozwojowych. Usługa Systemu Ocen Pracowniczych jest świadczona łącznie z Usługą Dostępu do Systemu;
 27. Usługi – Usługa Dostępu do Systemu oraz Usługa Ostendi Competencies Feedback oraz Usługa Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych;
 28. Usługobiorca – podmiot, który zawarł Zamówienie z Usługodawcą;
 29. Usługodawca – OSTENDI GLOBAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 44, 00-672 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000806907, nr NIP: 7010948454, REGON: 38453852600000,
 30. Użytkownik – osoba fizyczna, której Usługobiorca udzielił uprawnienia dostępu do Systemu za pośrednictwem Konta,
 31. Zamówienie – umowa, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy stanowią integralną część Zamówienia.

§ 2. Świadczenie Usług

 1. Świadczenie Usług polega na udzieleniu Usługobiorcy dostępu do platformy zgodnie z Zamówieniem.
 2. Usługodawca udzieli Usługobiorcy dostępu do Systemu za pośrednictwem Indywidualnej Subdomeny pod uzgodnionym adresem w domenie ostendi.app. Usługobiorca samodzielnie decyduje o czasie rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Usług.
 3. Usługodawca udzieli Respondentom dostępu do Systemu za pośrednictwem Panelu Respondenta pod uzgodnionym adresem w domenie ostendi.me.
 4. Poziom uprawnień Respondentów zostanie określony przez Administratora Systemu.

§ 3. Opłaty

 1. Z tytułu korzystania z Usług Usługobiorca będzie uiszczał Abonament, wskazany w Zamówieniu.
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje po uiszczeniu Opłaty Aktywacyjnej w wysokości określonej w Zamówieniu.
 3. Opłata za Asystę Wdrożeniową pobierana jest w miesiącu kalendarzowym, w którym dokonano Aktywacji Systemu.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do płatności Abonamentu za cały okres obowiązywania Umowy, powiększonego o należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury na podstawie faktur VAT w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.
 5. Wysokość Abonamentu określa Zamówienie.
 6. Abonament jest płatny na rachunek bankowy Usługodawcy każdorazowo wskazany na fakturze VAT.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Abonamentu, przy czym Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o zmianie na minimum 60 (sześćdziesiąt) dni przed wprowadzeniem w życie takiej zmiany.
 8. W przypadku braku akceptacji zmiany wysokości Abonamentu, Usługobiorca będzie uprawniony do wypowiedzenia Zamówienia z końcem okresu jego obowiązywania bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 4. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług zgodnie z Zamówieniem.
 2. Usługodawca ma prawo do wstrzymania świadczenia Usługi w przypadku zalegania przez Usługobiorcę z jakąkolwiek płatnością przez okres dłuższy niż 7 dni.
 3. W przypadku zalegania z płatnością Usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych w transakcjach handlowych od zaległych płatności.
 4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby czynności konserwacyjne mogące mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Systemu prowadzone były w godzinach od 18.00 do 7.00. W przypadku niedostępności Systemu z przyczyn zależnych od Usługodawcy w godzinach od 7.00 do 18.00, Usługobiorcy przysługuje prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty Abonamentu, za dany okres rozliczeniowy, za czas, w którym Usługa była niedostępna.

§ 5. Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca jest obowiązany do:
  1) przekazywania Usługodawcy informacji i danych potrzebnych dla realizacji Usług. Informacje będą przekazywane bez zbędnej zwłoki, o ile Strony nie ustalą inaczej w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia żądania przez Usługodawcę. Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikacji uzyskanych od Usługobiorcy informacji i danych. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną zawartość przekazanych materiałów i informacji, za przekazanie nieprawdziwych lub niepełnych informacji i danych,
  2) w przypadku potrzeby zorganizowania spotkania, zorganizować spotkanie w terminie nie dłuższym niż 24 godziny do dnia zgłoszenia wniosku. Strony dopuszczają organizację spotkania w formie telekonferencji,
  3) wyznaczyć i wskazać członków zespołu, którzy będą odpowiedzialni za współpracę z Usługodawcą oraz zapewnić ich dostępność w stopniu wystarczającym do realizacji Usług,
  4) członkowie zespołu biorący udział w pracach projektowych będą umocowani do podejmowania decyzji w zakresie omawianych tematów,
  5) terminowo przeprowadzać odbiory i realizować płatności,
  6) przygotować warunki techniczne do realizacji Usług, w tym zapewnić infrastrukturę sprzętową i systemową niezbędną do instalacji i działania programu.
 2. Usługobiorca nie ma prawa udostępniać loginu i hasła dostępu do Systemu innym osobom niż te, które zostały wskazane Usługodawcy. Usługobiorca zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości oraz szkody powstałe w wyniku udostępnienia loginu i hasła dostępu do Systemu osobom nieuprawnionym.
 3. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania osób mających dostęp do Systemu za pośrednictwem Konta jak za działania własne, w tym za szkody rzeczywiste wyrządzone Usługodawcy oraz jakiejkolwiek innej osobie na skutek tych działań.
 4. Usługobiorca nie jest uprawniony do odtwarzania („reverse engineering”), dekompilacji poza przypadkami przewidzianymi wyraźnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie zmiany kodu bądź zasobów stałych („resources”) Systemu są zabronione.
 5. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Usługodawcę postanowień Umowy Usługobiorcy przysługuje uprawnienie do żądania odszkodowania do wysokości szkody rzeczywistej. Uprawnienie to nie obejmuje utraconych korzyści. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w żadnym przypadku, w jakimkolwiek czasie, za jakąkolwiek pośrednią lub wynikłą stratę lub zniszczenie, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny związanej z Usługą, odniesione przez Usługobiorcę lub jakąkolwiek inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną z nim powiązaną jakimkolwiek tytułem prawnym. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości Abonamentu należnego za cały okres obowiązywania Zamówienia.
 6. Wszelkie uwagi w sprawach funkcjonowania Systemu Usługobiorca powinien przekazywać na Adres e-mail Usługodawcy.

§ 6. Prace dodatkowe

 1. Usługobiorca ma prawo zlecić Usługodawcy wykonanie Prac Dodatkowych. Podstawą do rozpoczęcia realizacji Prac dodatkowych jest uzgodniony i podpisany przez Strony dokument zamówienia Prac Dodatkowych.
 2. O ile zamówienie Prac Dodatkowych nie stanowi inaczej, do wykonania Prac Dodatkowych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umowy.
 3. Za wykonanie Prac Dodatkowych Usługobiorcy przysługuje wynagrodzenie netto, którego wysokość zostanie określona w zamówieniu Prac Dodatkowych.

§ 7. Poufność

 1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści Zamówienia, niniejszych Ogólnych Warunków Umowy oraz wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją Zamówienia, w tym informacji dotyczących drugiej Strony i jej działalności, w szczególności stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („Informacje Poufne”), a w szczególności do:
  a. niewykorzystywania ich dla własnych celów lub na potrzeby osób trzecich,
  b. nieujawniania ich osobom trzecim,
  c. nieprzekazywania ich osobom trzecim.
 2. Z wyłączeniem przypadków opisanych w ust. 3 poniżej, wykorzystanie, ujawnienie lub przekazanie Informacji Poufnych przez Strony wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
 3. Nie narusza zobowiązań do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych odpowiednio wykorzystanie, ujawnienie lub przekazanie przez strony Informacji Poufnych:
  a. w usprawiedliwionych celach związanych z Zamówieniem – doradcom profesjonalnym Stron, w szczególności doradcom prawnym, doradcom podatkowym, doradcom finansowo-księgowym czy biegłym rewidentom, lub
  b. o ile jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na żądanie organów władzy publicznej lub
  c. o ile jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia lub
  d. informacji, które były powszechnie dostępne w chwili zawarcia Zamówienia lub stały się powszechnie dostępne po zawarciu Zamówienia w inny sposób, niż w następstwie ujawnienia ich przez Strony z naruszeniem Zamówienia i Ogólnych Warunków Umowy.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby dostęp do powyższych informacji miały wyłącznie osoby, które złożyły stosowne pisemne oświadczenia o zachowaniu poufności.
 5. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych obowiązuje tak w okresie obowiązywania Zamówienia, jak i w okresie 5 lat po ustaniu jego obowiązywania.

§ 8. Wymagania techniczne

 1. Prawidłowe korzystanie z Usługi Dostępu do Systemu wymaga:
  a. połączenia z siecią Internet;
  b. zainstalowania najnowszej wersji przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego dokumentów hipertekstowych (HTML);
  c. włączonej obsługi plików cookies oraz JavaScript.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi Dostępu do Systemu w wyniku niedostępności sieci Internet, nieprawidłowy stan techniczny lub niewłaściwą konfigurację sprzętu Usługobiorcy wykorzystywanego w celu skorzystania z Usługi Dostępu do Systemu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich awarii mogących mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Systemu w terminie 2 dni roboczych począwszy od wysłania zgłoszenia awarii przez Usługobiorcę na adres: techsupport@ostendihr.com
 4. Czas reakcji na zgłoszone problemy systemu wynosi 2 godziny w zdefiniowanym czasie pracy serwisu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.
 5. Usługa jest dostępna na poziomie SLA 99,8% liczonym w skali rocznej.
 6. Kopia zapasowa wykonywana jest raz na 24 godziny w dwóch odrębnych miejscach serwerowych i przechowywana jest przez 14 dni kalendarzowych.
 7. Dane mogą być odzyskane na poziomie pojedynczej oceny, badania i projektu.
 8. Polityka haseł dotycząca logowania się zarówno do panelu Administracyjnego, jak i panelu Pracownika będzie zgodna z obowiązującą u Usługobiorcy.

§ 9. Dane osobowe

 1. Udzielenie dostępu do Systemu wymaga uzyskania od Usługobiorcę przez Usługodawcę następujących danych osobowych Użytkowników: imię i nazwisko, służbowy adres email, stanowisko służbowe, służbowy numer telefonu. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielenia dostępu do Systemu oraz utrzymywania kontaktów służbowych z Użytkownikami.
 2. Usługobiorca jako Podmiot Przetwarzający powierzy Usługodawcy na podstawie odrębnej umowy stanowiącej Załącznik Nr 2 do Zamowienia dane osobowe Osób Ocenianych oraz Osób Oceniających do przetwarzania.

§ 10. Obowiązywanie umowy

 1. Zamówienie zostaje zawarte na uzgodniony okres od dnia jego podpisania przez obie Strony. Po tym okresie, o ile nie zostanie wypowiedziane na warunkach określonych poniżej, Zamówienie zostaje przekształcone w umowę na tożsamy okres kolejnych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 8.
 2. Zamówienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron przez jednostronne jej wypowiedzenie na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przed uzgodnionym okresem, Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty kwoty Abonamentu, pomniejszonej o kwotę Abonamentu opłaconego do momentu wypowiedzenia Umowy.
 4. Zamówienie może być rozwiązane z ważnych powodów przez każdą ze Stron przez jednostronne jego wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. Za ważne powody, uzasadniające wypowiedzenie Zamówienia przez Usługobiorcę, uważa się, brak wykonywania Usługi przez okres przekraczający 7 dni z wyłącznej winy Usługodawcy, mimo pisemnego wezwania Usługodawcy przez Usługobiorcę i wyznaczenia Usługodawcy terminu 30 dni na przywrócenie stanu zgodnego z Zamówieniem.
 5. Za ważne powody, uzasadniające wypowiedzenie Zamówienia przez Usługodawcę, uważa się:
  • naruszenie przez Usługobiorcę warunków Zamówienia i Ogólnych Warunków Umowy, o ile takie naruszenie nie zostanie usunięte w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pisemnego wezwania od Usługodawcy,
  • brak zapłaty jakiejkolwiek należności Usługodawcy, wynikającej z Zamówienia ,
  • brak współdziałania z Usługodawcą przy wykonywaniu Usługi,
  • ustalenie, że Usługobiorca jest objęty sankcjami krajowymi lub międzynarodowymi, ograniczającymi lub zakazującymi współpracy z Usługobiorcą,
  • wszczęcie wobec Usługobiorcy postepowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego, układowego, a także ogłoszenia upadłości Usługobiorcy,
  • wydanie przeciwko Usługobiorcy wyroku, nakazu zapłaty, innego tytułu wykonawczego stwierdzającego wierzytelność wobec Usługobiorcy lub wszczęcia przeciwko Usługobiorcy postepowania egzekucyjnego.
 6. W razie odstąpienia od Zamówienia przez Usługodawcę wszystkie należności wobec Usługobiorcy stają się natychmiast wymagalne z dniem odstąpienia od Zamówienia.
 7. W przypadku, opisanym w ust. 5 Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania się ze świadczeniem usług na rzecz Usługobiorcy. Wstrzymanie takie nie będzie traktowanie jako niewykonanie Zamówienia w rozumieniu ust. 4.
 8. Zamówienie może być rozwiązane w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym porozumieniem Stron.
 9. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Usługobiorca utraci dostęp do Systemu.
 10. W przypadku opisanym powyżej wszelkie zgromadzone przez Usługobiorcę dane w Systemie zostaną w sposób trwały usunięte (zapomniane) w terminie 30 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania Zamówienia.
 11. Dane, o których mowa powyżej, przed ich usunięciem z Systemu mogą zostać samodzielnie pobrane przez Usługobiorcę w formacie .XLS i .PDF
 12. Odczyt danych, o których mowa w punktach powyżej, nie jest ograniczony w czasie.
 13. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań w wyniku wystąpienia siły wyższej. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej wpływającej na realizację Usług i – w razie jej wystąpienia – spotkają się w celu dokonania stosownych ustaleń (o ile to będzie możliwe). Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, o ile będzie to możliwe, należy dokonać pisemnie, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej.

§ 11. Zabezpieczenia i kary umowne

 1. Usługobiorca zapłaci Usługodawcy karę umowną przypadku:
 • wypowiedzenia Zamówienia przez Usługobiorcę z zachowaniem terminu wypowiedzenia,
 • wypowiedzenia Zamówienia przez Usługodawcę z winy Usługobiorcy,
 • brak współdziałania z Usługodawcą przy wykonywaniu Usług – niezależnie od tego, czy Usługodawca skorzysta z prawa do wypowiedzenia Zamówienia.
  Kara umowna będzie należna Usługodawcy w wysokości połowy Abonamentu.
 1. W przypadku ustalenia, że Usługobiorca jest objęty sankcjami krajowymi lub międzynarodowymi, ograniczającymi lub zakazującymi współpracy z Usługobiorcą – Usługobiorca zapłaci Usługodawcy karę umowną w wysokości 1 mln zł.
 2. Kary umowne będą płatne na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, wysłanego listem poleconym na adres Usługobiorcy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma, a w razie braku odbioru – w terminie 14 dni od dnia drugiego awizo.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Zamówienia lub Ogólnych Warunków Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
 2. Każda ze Stron może zmienić wskazanego przez siebie przedstawiciela, dane kontaktowe, adresy poczty elektronicznej do wysyłki faktur elektronicznych informując o tym fakcie drugą Stronę w formie dokumentowej. Zmiana taka nie stanowi zmiany Zamówienia i staje się skuteczna po zawiadomieniu drugiej Strony o dokonanej zmianie. Zmiany nie wymaga także podwyższenie Abonamentu na warunkach opisanych w § 3 ust. 7 OWU.
 3. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę o każdorazowej zmianie swojego adresu. Brak wskazanego zawiadomienia powoduje, iż wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres Strony będzie uznana za skutecznie doręczoną.
 4. Zamówienie podlega prawu polskiemu. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszym Zamówieniem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. W razie stwierdzenia nieważności części zapisów niniejszego Zamówienia lub OWU – pozostałe pozostają w mocy, a zastosowanie w miejsce zapisu nieważnego znajdą najbardziej zbliżone zapisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Wszystkie Załączniki do Zamówienia jego integralną część.
 7. Strony oświadczają, że niniejsza umowa zawierana jest celem prowadzenia przez nie działalności gospodarczej i ma dla nich charakter zawodowy.
 8. Usługobiorca oświadcza, że:
  a. nie znajduje się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami, o której mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
  b. nie znajduje się w Wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz w art. 2 Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających,
  c. prowadzona przez niego działalność nie jest objęta zakazami, o których mowa w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
  d. nie znajduje się na żadnej innej liście sankcyjnej, obowiązującej Polskę ani nie jest objęty zakazami współpracy na terenie Polski, Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,
  e. niezwłocznie poinformuje Usługodawcę o wszelkich zmianach okoliczności wskazanych powyżej.
 9. Usługobiorca oświadcza, że na dzień podpisania Zamówienia nie są prowadzone do jego majątku (osobistego, małżeńskiego, majątku przedsiębiorstwa czy gospodarstwa rolnego) żadne postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne ani likwidacyjne, a obecna płynność finansowa gwarantuje terminowość zapłaty zobowiązań pieniężnych wobec Usługodawcy. Usługobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zmianie powyższych okoliczności.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 11. Strony postanawiają, iż w przypadku zaistnienia sporów wynikających z tytułu realizacji postanowień niniejszej Umowy będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. W przypadku nie zawarcia ugody, Strony poddadzą spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 12. Usługobiorca nie może przenieść praw lub obowiązków z Zamówienia na osoby trzecie bez zgody Usługodawcy, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.